Organisatie

In onze kerk zijn werkgroepen en commissies actief, voor o.a. bestuur, beheer, activiteiten en omzien naar elkaar. Er wordt gewerkt aan boeiende activiteiten en we zien naar elkaar om. Daarbij zijn werkgroepen en commissies onmisbaar, ze zijn hier onder te vinden.

Gemeentegids
Wilt u meer weten over onze kerk, download dan hier de gemeentegids.

Moderamen en kerkenraad 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het bestuur van de kerk. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor: het moderamen stelt de agenda op voor de kerkenraadsvergaderingen en doet voorstellen. De kerkenraad neemt de besluiten. De kerkenraad vergadert ongeveer 1 x per maand. Het moderamen vergadert in de week voor de kerkenraad. Als u een agendapunt in de kerkenraad wilt inbrengen, kunt u dit laten weten aan de voorzitter of aan de scriba. Naast Henk en Wil zijn ook Arja van Wingerden, Jan Luijendijk lid van het moderamen.

IMG 20240430 WA0000

Wil Wendrich

scriba

tel 0180 487050
scriba@pgbolnes.nl

Diaconie

De diaconie biedt hulp aan wie arm en/of kwetsbaar is. De diaconie zamelt geld in voor goede doelen dichtbij en ver weg. De diaconie werkt samen met de andere diaconieën in de omgeving, aan projecten zoals de Vakantietas, de Voedselbank, de kerstpakketten voor statushouders.

Pastoraal team en wijkmedewerkers

Het pastoraal team bestaat uit Truus Luijendijk, Sophia de Lijster, Carla Trouw, Bas Geelhoed en Ria Keijzer (begeleiding). Elke wijkouderling coördineert een wijkteam, bestaande uit wijkmedewerkers en een wijkdiaken. De wijkmedewerkers en de wijkouderling houden contact met de gemeenteleden in hun wijk, door bezoeken, telefoontjes, kaarten en acties die het gemeente-zijn stimuleren. De wijkdiaken is ook actief in het wijkteam en weet de weg als er meer specifieke hulp nodig is.

Truus Luijendijk - van Nes

coördinator wijk 1

tel 0180 416731
truusluijendijk@hotmail.com

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën, de gebouwen, de inventaris, de ledenadministratie, de verzekeringen en de veiligheid. 

Werkgroepen en commissies

Kerk en Israel

 Deze groep maakt deel uit van de regionale werkgroep Kerk & Israël. Het doel is de wortels van (en de liefde tot) het Joodse volk levend te houden, antisemitisme tegen te gaan en te wijzen op misvattingen en misverstanden die in de eeuwen zijn ontstaan. Dit doet de werkgroep door studie en publicaties, onder andere in het kerkblad Kerk aan de Maas.  
Contact via Gerda van der Schilt                                                         

Werkgroep Eredienst

De werkgroep eredienst bestaat uit gemeenteleden die vanuit verschillende invalshoeken meehelpen aan het tot stand komen van de kerkdiensten. De diensten die vanuit de jaarcyclus extra aandacht krijgen, worden door deze groep voorbereid.
Contact via Janny van der Voort

Commissie Opbouwwerk

Deze commissie stimuleert en coördineert nieuwe activiteiten die mensen met elkaar in contact brengen. Allen uit kerk en buurt kunnen er aan deelnemen naar behoefte of met eigen inzet. We werken toe naar een programma met elke week een ontmoetingsmogelijkheid. Hierboven kunt u lezen wat er voor 2023/2024 op de rol staat.
Contact via Janny van der Voort

Naast deze werkgroepen zijn er nog meer werkgroepen actief. Zij adviseren, ondersteunen, organiseren en kleuren op hun eigen terrein het kerkelijk leven. Zoals de werkgroep liturgische schikkingen, de beamergroep en de werkgroep kind en gezin.

Kerkdienst bezoeken