Onze gemeente is vacant

Praktische informatie

Voor vragen en voor pastoraat kunt u contact opnemen met de scriba Wil Wendrich.

Tel 0180-487050 of scriba@pgbolnes.nl

Ria Keijzer - Meeuwse over het goud van de kerk

pastor en opbouwwerker in Bolnes

Per 1 mei 2019 ben ik verbonden aan de Protestantse Gemeente te Bolnes. De 18 uur per week zijn verdeeld over opbouwwerk en pastorale zorg. Beide ‘takken van sport’ hebben me van jongs af aan geboeid. Ik neem u graag mee op mijn persoonlijke en kerkelijke reis. Ook geef ik aan hoe ik mijn werk in Bolnes zie.  

Jeugd 
Ik ben geboren op 9 december 1958 in Wolphaartsdijk, deelgemeente van Goes. Kerkenwerk en muziek zijn in mijn Zeeuwse jeugd deel van mijn leven geweest. Die ervaringen versterkten het verlangen om een studie te kiezen op het kruispunt van theologie, mens en cultuur. Het werd eerste de sociale academie en aansluitend theologie. Mijn beroepsleven begon in 1980 binnen het kerk- en buurtopbouwwerk van Delfshaven, gevolgd door een jeugdwerkbaan in Voorburg. Daar leerde ik mijn man Wim kennen. We trouwden in 1987 en kregen twee zonen, Tim en Bart. Intussen zijn er twee kleinkinderen. We zijn samen heel gelukkig en als gezin met plezier betrokken op elkaars leven.   

Werk 
Vanuit woonplaats Voorburg kreeg ik, na advieswerk en journalistieke bezigheden, kerkelijke contractbanen in Hendrik Ido Ambacht, Rotterdam-IJsselmonde, Dordrecht-Sterrenburg, Vleuten en Amstelveen. Het accent verschilde per baan: eerst betrof het jeugdwerk, later kwam ik mijn interesse en talenten tegen op het gebied van toerustingswerk en gemeenteopbouw. Al jaren geef ik dit vak (gemeenteopbouw) aan de driejarige opleiding (TVG) voor mensen met interesse in theologie. In Vleuten werd dit specialisme benut bij het oprichten van een kerkelijk centrum in het stadshart van vinexwijk Vleuterweide. In Amstelveen heb ik ouderenwerk opgezet in combinatie met pastoraat. Intussen is in Den Haag een theologische zomerschool, waarvoor men mij aantrok als bedenker en coördinator. Jaarlijks ben ik, samen met Wim, zeer actief in Voorburg rond de herdenking op 4 mei. Opgeteld bij allerlei kerkelijk bestuurs-, vredes- en projectwerk kijk ik, nu 62 jaar oud, terug op een prachtige loopbaan. 
 
Liefde
Ik houd van mensen en voel me prettig in een open, doorzichtige en platte kerkstructuur. Organiseren en ‘herbergieren’ doe ik graag. Ik hecht aan gezamenlijkheid en heldere communicatie, bij activiteiten en in het beleid. Met kapsones heb ik niet veel op. Mooie momenten beleef ik als er iets tot bloei komt in iemands persoonlijke leven. Of als ontmoetingen, diensten en nieuwe inzichten mensen inspireren. Ik vind het fijn als op de werkvloer een Kerstherberg, een Sing Inn of een ander project enthousiasme op wekken. Of als een uitvaart voor een familie van waarde is geweest. De kerk mag dan, statistisch gezien, leden en relevantie verliezen, ik ben er niet weg te slaan. Dit goud blinkt er: mensen hebben er veel voor elkaar over, houden elkaar vast, vieren het leven, doen er nieuwe Adem op, vinden houvast. Op deze unieke plek is niet de kerk zelf het doel: we helpen elkaar en anderen ‘naar beter land’.   
 
En toen kwam Bolnes…. 
In de 9 jaren voor mijn start had ik in Bolnes kerkdiensten geleid en gemerkt dat we elkaars taal verstonden. Maar ik was en bleef gastvoorganger. Ik kon toen niet vermoeden dat ik ooit in Bolnes in dienst zou treden. Na ruim vijf fantastische jaren in Amstelveen met een onvergetelijk afscheid eind 2018, was er eigenlijk sprake van dat ik met pensioen zou gaan. Maar familie en vrienden vertolkten wat ik zelf ook eigenlijk voelde: Ria is nog vitaal en initiatiefrijk, heeft nog plezier in haar werk. Dus heb ik in november 2018 kenbaar gemaakt weer ‘in’ te zijn voor een baan in de kerk. Twee kerken gooiden kort daarna hun hengel uit en… Bolnes ving de vis. 

Gemeenschap in beweging
Bolnes verdiende een herstart met opbouwmogelijkheden. Natuurlijk wilde men dat het goede uit oude tijden weer wat zou gaan glanzen. Maar het mocht dieper en verder gaan dan dat…
Men wilde samen op zoek naar de vitaliteit: hoe maken we werk van de dingen waar we in geloven? Waar zijn we nodig en wat hebben we nodig? Wat bindt ons? Hoe - en met welke kwaliteiten of impulsen - kunnen we plezier (her)vinden en de onderlinge zorg organiseren of begeleiden? Wat zou missionair voor ons kunnen inhouden? Wat mij betreft zijn dit geen theoretische vragen aan een bestuur, maar dingen om uit te proberen. En dat deden we. Het eerste werkjaar moest een belangrijke proef worden. We hoopten te ervaren hoe er meer samenhang kon groeien op de werkvloer. We peilden waaraan mensen plezier en verdieping beleefden. Er groeide een veelvoud aan korte projecten en enkele grotere projecten als de kerstherberg of een themaproject bleken haalbaar. Wat waren we goed op weg, tot Corona opdook. 

Doorpakken
Het virus was een domper. Maar we bleven samen sterk en omzien naar elkaar.  Een mooie Special liet mensen aan het woord over hun ervaringen en persoonlijke gouden momenten. Kerk en geloof bleken van waarde in die lastige Coronatijd. En toen in 2021 kerkdiensten werden afgeblazen brachten we gemeentefilms uit rond een thema. U vindt ze onder films of zondagmorgenprogramma op deze website. 
 
Kijk op pastoraat
Is pastoraat individuele zorg aan eigen leden, met de dominee voorop? Nee, zo zie ik dat niet. Naast individuele zorg is groepswerk van enorm belang. Dat bevestigen ook ouderenorganisaties. Groepsactiviteiten vormen een wezenlijk onderdeel van gemeenteopbouw in onze kerk. Ik streef er naar dat we elke week een activiteit in ons kerkgebouw hebben voor mensen uit de kerk en uit de buurt. Al bestaand werk, aangevuld met nieuwe projecten, voor leden en buurtgenoten.

De winstpunten:  

  • Zulke activiteiten verbinden ‘mensen in dezelfde schuit’ met elkaar. 
  • Zoek je het verenigingsgevoel? Of schuif je alleen aan als het je past? Het kan allebei. 
  • Een vaste tred van ‘uitgaans’mogelijkheden haalt mensen uit hun eenzaamheid; de kerk wordt zo deel van hun contactsysteem.
  • Het samen optrekken maakt mensen actief, geeft hen het gevoel gezien te worden door anderen en van betekenis te zijn voor anderen.
  • Gesprekken versterken de verbondenheid en de herkenning bij elkaar. De levenskoffers gaan open. Het zet ouderen in hun eigen historie. 
  • De programmavariatie van praten, zingen, creatief zijn, een lezing, een actie, spel, samen eten, een geloofsgesprek, een kerkdienstvoorbereiding of een groot gemeenteproject maakt de kerk aantrekkelijk. Naar buiten toe ontstaat een open beeld van de kerk met ‘voor elk wat wils’. Gastvrijheid trekt. 
  • Je merkt als pastor of vrijwilliger tijdens groepsactiviteiten bij wie je nodig bent voor nader individueel contact, en hoort over anderen spreken. Het zijn netwerkmomenten.
  • Het contact met de kerk wordt door meer activiteiten minder afhankelijk van die ene bezoekmedewerker.
  • In de eerdere gemeenten die ik mocht dienen heeft deze kijk op pastoraat bijgedragen aan groei en levendigheid. Daarom durf ik er vrijuit over te schrijven en te spreken!  

Activiteitenplan
De periode tussen mei en augustus van 2019 stond in het teken van rondkijken en kennismaken. Via ‘ronde tafels’ tekenden mensen in op allerlei data voor een ontmoeting of een thema-gesprek over de kerk. Dat maakte het mogelijk om in september een gezamenlijk activiteitenprogramma te presenteren met bestaande en nieuwe onderdelen. Het is gegoten in een VAT-boekje (Vorming, Activiteiten en Toerusting). Helaas is door Corona een groeiend proces van negen maanden abrupt afgebroken. Het gebeurde op het moment dat het tweede deel van het seizoen (februari – zomer 2020) op de kaart stond en het programma daarvan was gedrukt. We pakken de draad (dus dit programma) daar weer op waar we waren gebleven, zodra Corona onder controle is. 
 
Kerkdiensten
Eens per maand (in 2021 op elke eerste zondag van de maand), op Pasen, Kerst en Pinksteren ga ik voor in de kerkdienst te Bolnes. In die diensten is er ook kindernevendienst. Daarmee krijgen de contacten met ouders een extra impuls en blijven we, ondanks het kleine aantal kinderen in onze kaartenbak, toch een gemeente voor jong en oud. Onder jeugd- of kerkdiensten leest u hier meer over. Uiteraard behoren ook de rouwdiensten tot mijn taak. 
 
Breed pakket
Mijn werkpakket is verbonden aan een missionaire opdracht die de kerk zich heeft gesteld: presentie in de buurt. 
Verder is een collegiaal team belangrijk en varen we mee in het SARI-verband (SAmen kerk in RIdderkerk) en het IDB (Interkerkelijk Diaconaal Beraad). Bij info, plannen, ervaringen of deskundigheden gaat het om de vraag: “met wie kan ik dit delen?” Hopelijk gaat die vraag meer tussen de oren zitten. We kunnen zoveel aan elkaar hebben.
 
Toekomst
Als kerken of voorgangers meer van elkaar weten of meemaken zal dat helpen als we ooit niet meer zelfstandig verder kunnen.
In die fase is Bolnes nog niet terecht gekomen, maar het is wijs dat het bestuur al wel oriënterende gesprekken hierover voert. 
Op 1 augustus 2023 verloopt mijn huidige contract. Tot die tijd zal ik me met hart en ziel verbinden aan deze gemeenschap, die waardering en mooie impulsen verdient! Ook Wim zal zijn bijdrage blijven leveren, sociaal en op het gebied van zang en muziek. 
 
Ria Keijzer – Meeuwse, in ambt en wandelgangen gewoon Ria. 

Kerkdienst bezoeken