Bij de diensten in de stille week

3 april 2021

De vieringen in de Stille Week krijgen een extra dimensie door de samenwerking tussen de Protestantse Gemeente in Bolnes, de Irenekerk in Slikkerveer, de Levensbron in Ridderkerk en de Opstandingskerk in Rijsoord. We versterken zo de onderlinge band en ons gedeelde geloof.

De websites van de kerken zijn respectievelijk www.pgbolnes.nl, www.irenekerk.nl, www.levensbron.nl en www.opstandingskerkrijsoord.nl.

De viering op Witte Donderdag 1 april vindt plaats in de Opstandingskerk te Rijsoord. We lezen in Johannes 13 : 1 – 5 hoe Jezus de voeten van zijn leerlingen wast. Dit teken van dienstbaarheid gaat vooraf aan de instelling van het avondmaal. Wij willen deze maaltijd gedenken door in de kerk het Avondmaal te vieren. Het online vieren heeft als beperking dat u thuis geen brood of wijn kunt ontvangen. We willen u daarom vragen om voorafgaand aan de dienst een schoteltje met een stukje brood of een matze-cracker klaar te zetten, samen met een klein glaasje water of druivensap. Op het moment van het delen in de kerk kunt u dan thuis de verbondenheid met Christus en met elkaar vormgeven. Laten wij dit op waardige wijze doen want het is de Heer zelf die ons nodigt. Zoals Hij ons de gaven van brood en beker geeft, zo geeft Hij ons ook zijn Woord en zijn beloftes. In deze bijzondere avondmaalsviering hoop ik zelf voor te gaan.

Aanvang van de dienst is 19.30 uur en is te volgen via de website van de Opstandingskerk.

Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.              Lied 569:4

De viering op Goede Vrijdag 2 april is in de Levensbron te Ridderkerk. Deze dienst wordt omlijst door stilte. Leden uit de deelnemende kerken lezen met elkaar de passiegeschiedenis uit het evangelie volgens Lucas 22 : 39 – 23 : 54), afgewisseld met passende muziek. Na het evangelie is er aandacht voor de gebeden. Ds. M. de Geus zal deze dienst leiden.

De viering begint om 19.30 uur en is te volgen via de website van de Levensbron.

Erkenning van de hoofdman

Die diepe duisternis,
drie uren durend
waarna die luide klacht
waarom God Hem verliet,
de zure wijn, de rietstok,
zijn laatste schreeuw
die tempelvoorhang brak,
Hij gaf de geest,|
de hoofdman sprak:
‘Waarlijk, de Mens,
Hij was de Zoon van God!’             Coby Poelman-Duisterwinkel

De viering op Stille Zaterdag 3 april is in de Levensbron te Ridderkerk. De Paaswake is een viering waarin teksten uit het Oude Testament zullen klinken. We horen over de schepping van het licht uit Genesis en over momenten van bevrijding uit Exodus. Ook zijn er profetenwoorden en staan we stil bij het moment van onze doop. We bedenken hoe ons leven telkens weer wordt vernieuwd wanneer we ons toevertrouwen aan de heilige Geest, het Licht dat ons aanstoot.

Deze viering wordt zorgvuldig voorbereid door ds. P. Taselaar  van de Irenekerk, samen met leden van de Protestantse Gemeente te Bolnes. De wake wordt uitgezonden vanuit de Levensbron en in eerste instantie is deze dienst dus ook vanaf de website van de Levensbron te volgen, aanvang 19.30 uur.

Zelfs de bomen rusten uit
met hun kale witte takken.
Windstil, heilig, geen geluid,
adem kan de wind niet pakken.

Nog één nacht, één ademzucht,
leven zal de doodssteen raken,
net zoals de passievrucht,
bloeiend, zo zal Hij ontwaken.      Coby Verheij-de Peuter

Op de Paasmorgen zondag 4 april vieren wij de opstanding van Jezus Messias. In het vroege morgenlicht gaat Hij ons voor als een teken van hoop. De viering van de Paasmorgenstond vindt plaats in de Opstandingskerk te Rijsoord en is via livestream te volgen vanaf de website van deze kerk.
De viering begint om 07.00 uur.  Kort daarna zal er in de afzonderlijke kerken een feestelijke Paasmorgendienst zijn. 

 Zegenbede van St. Patrick

Moge de Christus die wandelt op doorboorde voeten met jou wandelen op de weg.
Moge de Christus die dient met doorboorde handen jouw handen uittrekken om te dienen.
Moge de Christus die liefheeft met een doorboord hart jouw hart openen om liefde te hebben.
Dat jij mag zien het gelaat van Christus in een ieder die je zult ontmoeten,
en dat een ieder die jou zal ontmoeten het gelaat van Christus in jou mag zien.