Overwegen februari 2016

De oproep: opstaan en volgen
Will you come and follow me
If I but call your name?
Will you go where you don’t know
And never be the same?
Will you let my love be shown,
Will you let my name be known,
Will you let my life be grown
In you and you in me?

Als projectlied voor de zondagen in de 40-dagentijd hebben we dit jaar gekozen voor een ‘opwekkings’lied uit de oecumenische geloofsgemeenschap van het Schotse eiland Iona. ‘The Summons (oproep)’ heet het lied. Het is een lied dat in de Abdij van Iona gebruikt wordt bij belijdenis- en bevestigingsdiensten.  

In het lied horen we de vraag van Jezus om Hem te volgen, zoals Jezus dat bij de roeping van zijn discipelen vroeg. Wil je Mij volgen en ben je bereid om alles wat je vertrouwd is achter je te laten en de weg te gaan die Ik de Heer je wijzen zal, zonder te weten waar de weg je brengen zal? Wil je groeien in geloof? Wil je van Jezus getuigen in wat je zegt en doet? Wil je je je laten omvormen door de liefde van Christus… Heer, laat mij omkeren en U volgen en nooit meer dezelfde zijn. Samen met U wil ik gaan waar uw liefde mij wijst. Zo zal ik gaan, leven en groeien in U en U in mij.

De Engelse tekst is indringender dan de Nederlandse vertaling in de oproep om Jezus te volgen als een keuze waar je niet op terug kunt komen, omdat Jezus volgen betekent dat wie je bent en wat je doet onherroepelijk zal veranderen. Als je het aandurft om je angsten te laten genezen, als je leert vertrouwen op Jezus’ weg met jou en jouw taak in de wereld in het doen van het goede en getuigen van Jezus’ liefde voor alle mensen. En dat je daar ook concreet en praktisch handen en voeten aan geeft in het opkomen voor de zieke, de kwetsbare, de gevangene, de vluchteling… en heel dichtbij in je samenleven met de mensen om je heen je oefenen in liefde, barmhartigheid en vriendschap.

Will you leave yourself behind
If I but call your name?
Will you care for cruel and kind
And never be the same?
Will you risk the hostile stare
Should your life attract or scare?
Will you let me answer pray’r
In you and you in me?

Will you let the blinded see
If I but call your name?
Will you set the pris’ners free
And never be the same?
Will you kiss the leper clean,
And do such as this unseen,
And admit to what I mean
In you and you in me?

Will you love the ‘you’ you hide
If I but call your name?
Will you quell the fear inside
And never be the same?
Will you use the faith you’ve found
To reshape the world around,
Through my sight and touch and sound
In you and you in me?

Lord, your summons echoes true
When you but call my name.
Let me turn and follow you
And never be the same.
In your company I’ll go
Where your love and footsteps show.
Thus I’ll move and live and grow
In you and you in me.

De geloofsgemeenschap van Iona

Iona is een eiland aan de westkust van Schotland. Het verhaal gaat dat de Ierse heilige Columba hier in 565 een klooster stichtte dat in de eeuwen daarna de kern is geworden van een heel netwerk aan kloosters, abdijen en bisdommen in de noordelijke gebieden van Europa. Het eerste klooster werd in 806 verwoest door de Vikingen waarna het klooster in verval raakte. In de vorige eeuw kwam het als bijzondere plek weer in beeld toen dominee en vredesactivist George MacLeod in 1938 op het eiland de Iona Community stichtte. Dit was het begin van de huidige oecumenische geloofsgemeenschap, die nieuwe wegen zoekt om in solidariteit met de armen en kwetsbaren in de samenleving het evangelie in deze tijd vorm te geven. 
Het eiland  Iona telt ongeveer 175 vaste bewoners en heeft daarnaast wekelijk zo’n 80 tot 100 gasten die een week met de geloofsgemeenschap meeleven zoals dat ook gebeurt in het onder jongeren bekendere klooster van Taizé in Frankrijk.  Als  geloofsgemeenschap kent Iona Abby zo’n 265 leden, overwegend wonend in Groot-Brittannië, 1500 geassocieerde leden en 2000 vrienden over de hele wereld, die allen proberen in verbondenheid met elkaar en ieder op de eigen plaats te leven vanuit de Keltische spiritualiteit zoals dat in Iona beleefd en gedeeld wordt.
Ook in Nederland is een actieve Iona-groep waarvan enkele leden hebben meegewerkt aan de vertaling van de liederen uit Iona die in het Nieuwe Liedboek zijn opgenomen, zoals lied 458 en 223 van John L. Bell.

Stap voor stap 

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind
in jou en jij in Mij?

Met het projectlied  ‘Wil je opstaan en Mij volgen, als ik noem je naam?' worden we de komende weken uitgenodigd om op te staan en Jezus te volgen in een steeds dieper besef van Gods liefde voor ieder mens. 

Ik wens ons allen een gezegende 40-dagentijd toe.