Kerkbrief 9 18 mei 2020

Deze Kerkbrief begin ik met een voorval in Bolnes, dat me zal bijblijven.

Op een bankje zag ik twee mensen zitten, zorgwekkend diep voorover hangend. Dichterbij gekomen vroeg ik of ik hen misschien ergens mee kon helpen. “Nee” zei de man, die niet groot van stuk was. “we hadden een klein probleempje op te lossen samen“. “Nou ja” zei de vrouw, wijzend naar haar voeten, “het is maar wat je klein noemt…”. 

Ze vertelde dat ze die dag, na tegenslag, weer voor het eerst samen aan de wandel waren. Ze genoten van de opkomende lente. Voor de zekerheid hadden ze stevige schoenen aangetrokken. Alles ging goed, totdat een van haar schoenen akelig ging knellen en schuren. “En wat bedacht mijn man, de schat?”

De man glimlachte naar haar: “Nou, ik dacht: we hebben, op een maatje na, dezelfde schoenmaat. Dus geef ik mijn schoenen gewoon aan jou. Die zitten net iets ruimer. Maar ja, toen had ik zelf weer twee iets te kleine schoenen. En zo kwamen we er op dat we één schoen zouden ruilen en er één zouden aanhouden”. “Nou hebben we vanavond allebei blaren” lachte de vrouw. “Maar we zijn lekker buiten geweest”. “Gedeelde vreugde is dubbele vreugde, gedeelde smart halve smart” zei ik nog, terwijl aan het veterstrikken de laatste hand werd gelegd. We groetten elkaar hartelijk en even later zag ik hen, hand in hand, hun weg vervolgen. Beiden met….. één zwarte en één witte schoen aan hun voeten!

Vindt u dit geen prachtig voorbeeld van inventiviteit, iets inleveren om de ander, solidariteit en doorzettingsvermogen? Ondanks alles lopen we verder, genietend van wat (weer) kan….. een spiegel!?

Goede moed bij wat knelt en veel Geestkracht gewenst, een hartelijke groet van jullie pastor, Ria Keijzer.

TROOST EN VIEREN

VOLGT U DE COLUMNS? Op maandag, woensdag en vrijdag kunt u luisteren naar resp. Martin de Geus, Herman Offringa en mij op radio Ridderkerk. Wij spreken afwisselend een column uit op de zgn. Troostradio, om ca. 10.55 en 17.55 uur. Een bijdrage om mensen in de breedte van de samenleving vanuit de kerk iets mee te geven: troost, soms humor, een bespiegeling en altijd als kern een ‘doordenker’. U vindt ze als leesdocument op de kerkwebsites en ze zijn ook via mij ‘los verkrijgbaar’.

SAMEN STERK OP ZONDAG. In de komende week wordt het besluit genomen of we de zgn. zomervieringen doorzetten. Dat zou betekenen dat we elke zondagochtend om 9.30 uur een dienst-met-beeld meemaken vanuit de Levensbron, waarin beurtelings de eigen predikanten en kerkelijk werkers voorgaan. Ook ik zal dan in het rooster worden opgenomen. Zoiets vraagt goed overleg en een gedegen voorbereiding. De ontwikkelingen van het virus en de maatregelen zetten soms een plan weer even in de wacht, want uiteindelijk hopen we toch dat op élke kerkplek weer diensten en activiteiten kunnen starten. Daardoor kan het gebeuren dat plannen zich wijzigen of dat kerkenraden toch een eigen weg kiezen, maar dat is ‘part of the game’. De Kerkbrief van volgende week geeft uitsluitsel, na beraad op 20 mei.

PINKSTEREN 2020.

VIERING.

Op 31 mei is er een gezamenlijke Pinksterviering in de Levensbron (met Rijsoord, Levensbron en Bolnes), om 9.30 uur, te zien via Kerkomroep.nl. Daarin gaan ouderenpastor Annemieke van Oost en ik samen voor. 

PINKSTEREN – EEN BIJZONDERE ACTIE.
Bolnes is, tussen de kerken waar ik werkte, voor mij ‘beroemd’ om haar gemeentegerichte creatieve acties, die onderlinge betrokkenheid stimuleren. Zo’n actie is er weer rond Pinksteren. Bij alle leden van de gemeente valt volgende week een opvouwbaar doosje door de brievenbus met een verrassing. De bedoeling is dat u dit doosje ‘koestert’ en daarna zelf vult met iets waar u vervolgens een ander weer blij mee maakt. Het idee voor zo’n doorgeefdoosje komt van Carla Trouw en Joke Ruinard. Intussen zijn er meerdere mensen gevonden om ze rond te brengen. Er zal ook een Pinkstergroet bijzitten van de kerkenraad en een Pinksterkerkbrief van mijn hand, die beide worden gedrukt door Marianne Molendijk. Janny van der Voort en ik bereiden daarnaast een Pinksterpakketje voor t.b.v. de gezinnen die bij onze gemeente horen. Gaat er iets mis bij de bezorging of heeft u vragen, neem dan contact op met Wil Wendrich, onze scriba.

SPECIALE UITGAVE KERK AAN DE MAAS ALS SLOT VAN HET SEIZOEN
U las al over een op handen zijnde ‘Special’ van Kerk aan de Maas, die rond 20 juni uitkomt (de dag waarop we ons seizoen met een Vrijheidsfestival en een pannenkoekenmaaltijd zouden afsluiten).

 Waarom zo’n bewaardocument:

  • We waren aan een mooi seizoen bezig, tot de corona er tussenkwam en alles ineens anders ging. We willen in het blad graag terug naar dat gevoel bij het goede dat er was en dat vasthouden.
  • We missen elkaar al een tijdje, het directe contact en het gezellige praatje bij de koffie. Daarom willen we ruimte geven aan de ‘corona’ -belevenissen van gemeenteleden en werkgroepen.
  • We willen met nieuwe moed weer vooruit. Er lagen mooie plannen klaar, die zullen alsnog in dit najaar uitgevoerd gaan worden. We lichten dus een tipje van de sluier op voor het nieuwe seizoen en nemen u als gemeente daar nu alvast in mee

Wat kunt u doen? Om deze uitgave boeiend in te vullen hebben we de hulp nodig van werkgroepen en gemeenteleden. Onze vraag: Schrijf eens op wat u is bijgebleven van

  • dit seizoen. Wat wilt u delen? Het kan gaan om een impressie van een activiteit, een gevoel over de route die we als kerk gaan, een persoonlijke waardering, een ‘gouden moment’.
  • de Coronatijd. Als richting voor uw bijdrage geven we drie vragen mee: 
  1. Hoe heeft u het dagelijks leven in Coronatijd ervaren?
  2. Waren er ‘gouden momenten’?
  3. Waar verlangde (of verlangt) u naar m.b.t. de kerk?

 Wat zijn de spelregels? 
DATA. Uw tekstbijdrage moet binnen zijn op 8 juni bij Bas Geelhoed. Ook handgeschreven tekst is welkom!
AANBOD. Om zeker te zijn van kopij zullen we als redactie ook zelf mensen persoonlijk benaderen, bijv. voor een telefonisch interviewtje. Maar we rekenen vooral op uw spontane respons. Vindt u schrijven lastig en wilt u graag geïnterviewd worden, ook dan kunt u zich bij ons melden.
ILLUSTRATIES. Foto’s zijn welkom. En wie weet… komt de speciale “hoffotograaf’ bij u langs!
OPLAGE. We gaan uit van een vertrouwde oplage. Wilt u een extra exemplaar ontvangen, dan kunt u dat melden bij Bas Geelhoed en wordt het drukwerkgetal aangepast. 

De redactie (Bas, Wil Wendrich, Hugo Stegman en ik) hoopt op mooie, levendige bijdragen uit de gemeente voor dit unieke bewaardocument over een bijzonder jaar.

Doet u mee? En attendeert u er anderen op? Dank u wel. 

MEELEVEN
JUBILEA. We feliciteren twee echtparen met hun huwelijksjubileum. We wensen beide echtparen van harte gezondheid toe, met geluk en zegen op hun levenspad.

Dank voor jullie betrokkenheid op onze kerkelijke gemeenschap, die wordt gewaardeerd!  

JE ZULT MAAR JARIG ZIJN…. Iedereen die in de komende week jarig is: van harte gefeliciteerd.

DIAKONALE BETROKKENHEID
COLLECTES. Naast de gebruikelijke en bekende collectes voor de vluchtelingen op Samos en Lesbos loopt ook in juni nog de diaconale collecte door voor de straatkinderen van Nigeria. Vergeet u hen niet? Op kerkinactie.nl/collecte vindt u de collectes voor de maanden mei en juni. Mensen/kinderen uit landen als Nigeria, Oeganda, Marokko en Colombia staan daarbij centraal. Uw giften kunt u overmaken op de rekening van de diaconie pg Bolnes, NL76 INGB 0002 5459 69. 
VAKANTIETAS 2020. Ondanks de Corona-problemen organiseert de werkgroep van het IDB het project Vakantietas. Kinderen van wie de ouders een voedselpakket ontvangen van de Voedselbank, krijgen een tas vol activiteiten voor de zomervakantie. Dit jaar gebeurt dat in aangepaste vorm, aangezien veel activiteiten zoals Jeugdland of het zwembad niet (of niet goed) toegankelijk zijn. Het IDB is blij met de steun van veel diaconieën. Vorig jaar heeft onze gemeente in Bolnes overvloedig bijgedragen aan dit fantastische project, door gebed en steun. Mogen zij ook dit jaar weer op u rekenen? Uw bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de diaconie van pg Bolnes o.v.v. Vakantietas 2020. 

BESTUREN EN PASTOR ZIJN IN CORONATIJD

Als alle vormen van samenkomst zijn uitgesloten moet je als kerkbestuur op zoek naar andere vormen van communicatie en besluitvorming. Graag geef ik u een kijkje in dat proces.

MODERAMEN. In Bolnes komt elke maand het moderamen bijeen, een klein bestuur, dat bepaalde formaliteiten, bespreekstukken en lopende zaken doorneemt. Dat alles wordt omgezet in een agenda voor de kerkenraad, die kort daarna (eveneens maandelijks) vergadert en beslissingen neemt. Zo’n systeem raakt in de war in Coronatijd. Allereerst hebben we als moderamen aan de kerkenraadsleden mandaat gevraagd om in te gaan op maatregelen die een snel besluit vragen. We beloofden alle verdere punten per mail voor te leggen met een heldere vraag of een voorstel tot besluit. Ieder kerkenraadslid kon hierop reageren. Die uitkomsten werden direct daarna teruggekoppeld naar de kerkenraad. Ik nam op me om er daarna in de wekelijkse Kerkbrief over te schrijven, uiteraard in nauw contact met Wil Wendrich, de scriba. Het is fijn om te merken hoe iedereen in deze aanpassing mee is gegaan. Mijn indruk is dat men tevreden is over hoe de communicatie met u, met mij en met elkaar als kerkenraadsleden verloopt.

SCHRIJVEN EN KOPPELEN. Ik heb gaandeweg mijn plek gevonden en kunnen doorwerken. De Kerkbrief bleek een nuttige vervulling van wat opbouwwerk wil: mensen met elkaar in verbinding houden en via informatie de lijnen kort en de informatie eenduidig houden. Later kwam de column daar bij om breder present te zijn. De intensivering van het contact met de collega-predikanten vond ik fijn en helpend.

Pastoraal werkt het netwerk van kerkelijk Bolnes geweldig. Meeleven is van nature aanwezig en dankzij een kerkelijk systeem met trouwe- mensen-met-een-groot-hart wordt het liefdevol in de praktijk gebracht. Voor mijzelf is dit systeem een onmisbaar ‘platform’ om te weten waar ik nodig ben. Op eigen spoor kon ik daarnaast eigen lopende contacten per brief of telefoon vervolgen. Elkaar zien is natuurlijk fijner, maar iedereen zit in dezelfde schuit en begrijpt dat het even niet anders kan. Via rapportages over mail en telefoon houden we goed zicht op elkaars werk, bestuurlijk en pastoraal. Geprezen zij de nieuwe media!

Natuurlijk is het even zoeken hoe je op afstand nabij kunt zijn. En ja, ik heb wakker gelegen van lief en leed waar ik niet ‘bij kon’. Het afbreken van een kostbaar opbouwwerkproces waarvoor ik per contract drie jaar de tijd heb vond ik heel erg moeilijk. We waren zo goed op gang. Maar het is als met die schoenen van die twee op dat bankje (zie het begin van deze Kerkbrief): we hebben elkaar goed geholpen en niets ging knellen. Net als u heb ik mij weleens verdrietig, soms bang, soms leeg gevoeld bij Corona, maar toch vond ik mijn draai bij taken als het samenbinden van ideeën, het in systeem brengen van informatie en omzien bij lief & leed. Ik kon mijn schrijfhobby omzetten in persoonlijk en kerkelijk schrijfwerk met een bemoedigende pastorale fundering en een vleugje lichtvoetigheid. Dank dat zovelen vroegen hoe het voor mij was (en is) deze weken. Ik heb u hopelijk in deze Kerkbrief kunnen geruststellen: het gaat goed. Ik verheug me op herstart van activiteiten en vieringen, op een manier die verantwoord is, in het vertrouwen dat we elkaar zeker vast zullen houden.

De kerkenraad kreeg deze weken allerlei agendapunten onder ogen om zich over uit te spreken. Ik noem wat items.
 Wel/geen online kerkdiensten. Voortgang van de kerkbrief en instemming met de Special in juni 2020. Verbetermogelijkheden van de website. Omgaan met al gemaakte afspraken en diensten in de Stille Week en rond de feesten (Pasen, Pinksteren, slot en start van het seizoen). Het annuleren en inplannen van activiteiten als de Jonadienst, groothuisbezoeken en opbouwwerkinitiatieven. (Zulke activiteiten zijn kruisingen tussen personen en werkgroepen, dus moet je hen hier bij betrekken. Zij hebben immers eerder hiervoor hun deskundigheid ingezet). Beraadslagingen over samenwerkingen op korte en langere termijn met kerken in Ridderkerk en met de Groene Tuinkerk te IJsselmonde. (We delen de inschatting dat onze kerken niet zullen groeien, maar dat we vitaliteit kunnen delen, nu en later). Financiële zaken en beheerstaken van de kerk*, communicatie rond overlijden/uitvaart en andere afkondigingen die gewoonlijk in de kerkdienst gebeuren), post/richtlijnen van instanties als de PKN en ingekomen brieven. Vacatures en bevestigingen . Heeft u zo wat beter zicht op het besturen achter de schermen?

FINANCIELE STUKKEN. Het is een kerkregel dat gemeenteleden de jaarcijfers kunnen inzien over 2019 van de Kerkrentmeesters en van de Diaconie. Er is kascontrole geweest en normaliter liggen de stukken daarna ter inzage in de kerk. Dat kan nu niet, dus is de afspraak dat zij die ze willen inzien, de stukken kunnen opvragen bij Wil Wendrich 

 

KERKBRIEF - COLOFON:

@ Redactie Kerkbrief: Ria Keijzer – Meeuwse, 06 – 50 22 82 50, ria.keijzer@casema.nl

@ Organisatie verspreiding Kerkbrief en scribaat van de kerk: Wil Wendrich, 0180 487050, scriba@pgbolnes.nl

@ Centraal adres voor vraag en aanbod van hulp tijdens de Coronacrisis + kopij-inleveradres voor de “Special van Kerk aan de Maas: Bas Geelhoed, 0180413552, b.geelhoed@chello.nl