Kerkbrief 8, 7 mei 2020

Lieve gemeenteleden en vrienden van de kerk in Bolnes, 

In deze Kerkbrief deze keer geen pastorale overweging, maar wel een kijkje achter de schermen. Op de valreep van verschijning gaf de persconferentie van Rutte en de Jonge, met hun routeplanner naar de meer open samenleving, perspectief, ook aan de kerken. Een opsteker waarvan we de komende week de consequenties zullen bespreken. 

Voortgang kerkdiensten. In maart is de beslissing genomen om in Bolnes geen online-beelddiensten uit te zenden. Iedereen was gebaat met een heldere uitspraak hierover en die werd sportief opgepakt in de gemeente. Diensten worden gemist, maar de Kerkbrieven, acties en onderling contact in het netwerk van Bolnes hebben deze weken voldoende bijgedragen aan verbinding. Velen van u hebben het zo gezegd of geschreven, waarvoor dank! De extra weken van Coronatijd waren voor sommige (buurt)kerken die daar eerst van afzagen, aanleiding om toch de mogelijkheden nog eens te bekijken van diensten-met-beelden. Als collega’s (predikanten en kerkelijk werkers van de SARI-kerken) hebben we onderling al een tijdje intensiever contact. Uitwisseling geeft een steeds beter beeld van elkaars werk. Zo kreeg het volgende plan een kans, waarvoor Martin de Geus de basis legde en waaraan ook ik nu enthousiast meedoe. Ik leg het plan aan u voor. De kerkenraad gaf er intussen haar goedkeuring aan en we gaan het verder uitwerken.  

Plan: (zomer)vieringen met beeld. In de Levensbron maakt een ploeg van technici het mogelijk om vanaf eind mei t/m augustus beeldopnamen te maken van diensten daar. Via Kerkomroep.nl kan iedereen die een computer heeft er naar kijken. De eigen voorgangers uit de Levensbron, Rijsoord en Bolnes verzorgen op toerbeurt de diensten. Over dit project is binnenkort een bespreking tussen deze drie pastores en van elke wijk een kerkenraadslid en een eredienst-medewerker. Samen vergaderen zij, met negen deelnemers dus, op 20 mei via Zoom (een gratis voorziening op internet waardoor je samen praat terwijl je elkaar ook ziet). Dat is nodig, want er ligt nog best wat werk: over allerlei details en gebruiken moet bijv. nog worden gesproken, er komt een rooster van medewerkers, de publicaties moeten bijgesteld, de zang en muziek vraagt om aanpassingen. Maar het enthousiasme is er om deze uitdaging aan te gaan. Nood leert niet alleen bidden, maar ook samenwerken!

Waarin geeft het ons winst? Het is fijn en vertrouwd voor veel thuiszittende gemeenteleden, terwijl er geen dure investeringen van ons voor nodig zijn. Het gaat uit van collegiaal partnerschap. En het kerkelijk SARI-verband heeft er een boeiend samenwerkingsproject aan. U mist de Christus is Koningkerk? Dat klopt. Men is van dit project op de hoogte gebracht, maar in deze kerk worden al langer eigen beelddiensten verzorgd voor een brede doelgroep. Niet alles hoeft samen, als we elkaar maar goed informeren en stimuleren!

Informatie gezamenlijke vieringen met beeld in de Levensbron 
- Op Hemelvaartsdag is er geen kerkdienst; deze wordt ingeschoven in de dienst van zondag 17 mei, met Martin de Geus en Herman Offringa.|
- Op Pinksteren hopen Martin de Geus en ik voor te gaan.
- In juni, juli en augustus zal er elke zondag een zomerviering zijn, waarbij wisselend ambtsdragers en andere medewerkers, op gepaste afstand van elkaar, bijdragen aan de dienst.
- Alle genoemde diensten zijn alleen toegankelijk voor een gelimiteerd aantal medewerkers, zolang de Coronabeperkingen van kracht zijn. Ze beginnen om 9.30 uur en duren ongeveer drie kwartier.
-  En verder? De beelddiensten zijn een mooi idee als je een computer hebt. Wat als je die niet hebt? Misschien is meekijken met een bekende een optie. Maar er lopen ook onderhandelingen of deze zomervieringen eventueel via de regionale omroep uit te zenden zouden zijn. Dan zijn ze dus voor iedereen te volgen op de ‘gewone’ televisie. Of dat idee een kans maakt, daarover hoort u later meer.  

Groeten, bedankjes en verrassingen
- Er gaat namens onze kerk een kaart naar de moskee ter gelegenheid van het Suikerfeest.
- Jammer: we hoopten in maart dat met Pinksteren de kerkdeuren open konden en we mee gingen maken dat Pasen en Pinksteren op 1 dag zouden vallen. Als dat niet kan, dan doen we het anders. 
- Net als met Pasen worden ook de kinderen weer verrast (ssst!) en staat er een leuke actie voor alle gemeenteleden in de grondverf. Zie uit naar de volgende Kerkbrief en dit geheim zal u daarin worden onthuld!!!
- Cor en Maeike Versteeg gaan op 8 mei verhuizen naar Veenendaal. We hebben als gemeente heel veel aan hen te danken en wensen hen daar veel geluk en goede jaren. Aan het slot van deze Kerkbrief vindt u de brief die zij aan de gemeente schreven. Inderdaad is het de bedoeling dat we later afscheid nemen, zodra er weer diensten en ontmoetingen mogelijk zijn. 

Een bijzonder seizoen
Je zou het door stilstand en Corona haast vergeten, maar we hebben tot aan  februari een kostelijk en bedrijvig seizoen gehad. Het programma tot juli 2020 lag alweer klaar en was zelfs al gedrukt toen de crisis eraan kwam. Wat voelde het akelig om alles (ook mijn eigen werk met de pijlers van opbouwwerk en georganiseerd pastoraat) stil te leggen. “Maar”, zeiden we, “wat in het VAT zit, verzuurt niet”. 
Deze twee sporen drijven boven tegen het einde van dit gedenkwaardige seizoen:
(1) Geniet na van wat fijn was en gemeentevormend. Houd vast wat we samen tot stand brachten. Laat u er door inspireren tot een vervolg, in de hoop op voortzetting zodra het virus een kleinere rol speelt.
(2) Breng eens in beeld wat een tijd als Corona doet met mensen. Er is de pijn, maar ook het goud.

Kerkbrieven en een ‘Special’ van Kerk aan de Maas 
Bovengenoemde sporen brachten Wil, Bas en mij ertoe om een plan te maken voor een bijzondere editie van Kerk aan de Maas. En vandaag hoorde ik dat ook Hugo Stegman zijn medewerking er aan verleent. Fijn! Het wordt een soort Glossy, vol ervaringen, verhalen of interviews, gevuld door gemeenteleden en evt. gasten. Te denken valt aan foto’s, indrukken van activiteiten, gouden momenten, persoonlijke terugblikken, een kijkje achter de schermen bij wat commissies deden, belevenissen bij het ‘nabij zijn’ tijdens het ‘afstand houden’, wat u opviel in de samenleving, verrassende aandacht voor u of een ander, vormen van verbinding die u heeft gewaardeerd, de betekenis van de geloofsgemeenschap in tijden dat Corona de dienst uitmaakt, een lied dat u sterkte, een artikel dat u aan het denken zette, een verhaaltje of ander leuks dat u wilt meegeven aan de kinderen, een herinnering die opkwam tijdens de stille uren, een boek dat u las of een film die u zag. U merkt het: er is veel mogelijk in deze ‘Special’ van Kerk aan de Maas. Weet dit:

-  Het moet een kleurrijk bewaardocument worden dat een beeld geeft van het seizoen 2019- 2020.

-  Mocht u terug willen blikken maar wat vergeten zijn welke activiteiten in het seizoen plaats hadden, blader dan eens door het VAT-boekje. Dat frist uw geheugen vast op! Hardop dromen mag ook!

-  Geeft u svp uw bijdragen voor ‘Special’ door aan Bas en Wil, maar ook aan mij. Dat is handig omdat ik alle Kerkbrieven schrijf en dan kan kijken of er mogelijk iets al bruikbaar is voor de kerkbrieven die eerst nog komen. Na acht nummers is het goed dat er ook ervaringen uit de gemeente in voorkomen. Dus laat van u horen! Bellen mag ook, en ook handgeschreven bijdragen zijn welkom.

-  De volgende Kerkbrieven komen uit op 18 mei, 25 mei, 2 juni en 9 juni. De ‘Special’ brengen we op de markt rond 20 juni, de datum waarop we het Vrijheidsfestival en het gemeentefeest zouden houden als slotstuk van het seizoen. Deze dag is officieel afgelast, maar wat kon op koningsdag (thuis het feestje vieren) kan ook voor de kerk: we heffen samen het glas en zijn trots, zeker met zo’n mooi blad erbij!

Wij hopen dat u de komende drie weken materiaal verzamelt en met plezier bijdraagt. Bedankt alvast!

 Jarigen. Nu het lastig is om in gezelschap, een verjaardag te vieren hopen we dat de jarigen toch een goede verjaardag hebben. Allen van harte gefeliciteerd. 

Persoonlijke mijlpaal. De dag verstreek dat ik 1 jaar bij u in dienst ben. De eerste mei, een stille feestdag. Deze Kerkbrief is nu vol, maar ik hoop later nog eens te delen hoe ik erop terug zie en… te trakteren!

Heel hartelijk bedankt voor kaarten en brieven die hier over gingen. Ik vul mijn tijd voor Bolnes goed, ben gelukkig in mijn werk (en thuis) en dank u voor het vertrouwen en alle liefde die u mij tot nu toe gaf. Het is tegelijkertijd, met mijn stage meegerekend, een per-soonlijke mijlpaal, want op 1 mei was ik op de kop af veertig jaar kerkelijk werker en pastor.

Hartelijke groeten, Ria Keijzer –Meeuwse. 

Uit het oog, in het hart.  Brief van Cor en Maeike Versteeg

Lieve mensen, zoals u en jullie inmiddels wel zullen weten gaan wij (Maeike en Cor Versteeg) verhuizen. De datum van de verhuizing komt met rasse schreden naderbij. Op vrijdag 8 mei komt de verhuizer om ons met de nodige spullen naar Veenendaal te brengen. Dat betekent een heel grote verandering. Dat zijn we ons bewust, want 40 jaar ergens gewoond te hebben poets je niet zomaar weg. Dat is maar goed ook. Alles wat bij het leven hoort hebben we in Bolnes meegemaakt. Terugkijkend op de 40 jaar in het mooie en warme  Bolnes voelen we ons heel erg dankbaar al die jaren in uw/jullie midden te hebben gewoond.

Tegelijkertijd stemt het ons weemoedig, dat we vertrekken. Wat gelukkig blijft en wat met ons meegaat zijn de herinneringen, die we als een kostbaar bezit met ons meedragen. Wat ons betreft moet de uitdrukking: uit het oog, uit het hart veranderd worden in zoals hierboven staat: uit het oog, in het hart. Wees er van overtuigd dat we vaak en met emotie aan jullie zullen terugdenken. Mocht u/je ooit naar Veenendaal komen weet je welkom. We hopen in de toekomst de gelegenheid te hebben om persoonlijk van jullie afscheid te nemen, wat gezien de coronavirusbeperkingen nu niet mogelijk is.

We sluiten af met de hartelijke groeten aan u en jullie allen en wensen iedereen de belofte en zegen toe met de woorden van Lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Maeike en Cor                                                                                                               

 

KERKBRIEF - COLOFON:

@ Redactie Kerkbrief: Ria Keijzer – Meeuwse, 06 – 50 22 82 50, ria.keijzer@casema.nl

@ Organisatie verspreiding Kerkbrief en scribaat van de kerk: Wil Wendrich, 0180 487050, scriba@pgbolnes.nl

@ Centraal adres voor vraag en aanbod van hulp tijdens de Coronacrisis: Bas Geelhoed, 0180413552, b.geelhoed@chello.nl