Kerkbrief 6 21 april 2020

Lieve gemeenteleden en vrienden van de protestantse gemeente te Bolnes,

De zondag na Pasen heet in de traditie Beloken Pasen. Dat woord ‘beloken’ is het voltooid deelwoord van ‘beluiken’, oftewel ‘sluiten’. De Paastijd wordt afgesloten. In de kerk lezen we in afwisseling het verhaal van de ‘ongelovige’ Thomas of van de Emmaüsgangers.

DICHT. In zowel de betekenis van deze zondag, de twee Bijbelverhalen als de actualiteit van vandaag is er nogal wat ‘gesloten’:
(a) Degenen die christen werden en in de Paasnacht waren gedoopt sloten de feestweek af; de witte kleren gingen weer de kast in,
(b) Het huis waar de discipelen bij elkaar zitten, nadat is rondgegaan dat Jezus zou zijn opgestaan, is potdicht,
(c) Thomas houdt z’n hart op slot, totdat hij met eigen ogen de wonden van Jezus heeft gezien,
(d) De Emmaüsgangers zien niet dat Jezus naast hen loopt. (e) Onze samenleving kampt met een virus en dus met een lock down. Alles is dicht en ‘beloken’.

PERSPECTIEF. Is er hoop als de luiken dicht gaan? In de Bijbelverhalen blijft het Pasen:

  • De deur van het huis met de vrienden van Jezus zit op slot. Binnen heersen angst en verwarring. Dan komt Jezus binnen, in de lockdown, en brengt de vredegroet. Dat is genadevol.
  • De twee mensen op weg naar Emmaüs ontdekken dat het Jezus is die met hen meeloopt. Ze zien dat het verhaal van God groter is dan hun neus lang is. “Zien, soms even” geeft hoop.
  • Thomas ontdekt dat “Jezus leeft”. Het brengt hem tot een belijdenis. Hij beseft dat er meer mogelijk is dan je verstand je vertelt.

AAN ZET. Er is nog een overeenkomst: het open einde. De dopelingen moeten de wereld in, evenals Thomas. De Emmaüsgangers keren terug naar Jeruzalem. Jezus geeft de discipelen vrede mee, bedoeld om anderen tot zegen te zijn. Er komt beweging in. Het is zogezegd “dichten om te openen”.   

DICHTEN OM TE OPENEN, HOE? De Coronacrisis zal nog een tijdje duren en doorwerken. We zien uit naar versoepeling van de maatregelen, die sociaal flink kunnen knellen en economisch voor schrijnende situaties zorgen. Tegelijkertijd liggen er nog veel ernstig zieke mensen in ziekenhuizen, zorgcentra en woonhuizen. Ook de sterftecijfers liegen er niet om. Laten we in ons gebed slachtoffers, nabestaanden en verzorgers blijven gedenken. Maar juist nu ook degenen die de enorme dilemma’s doordenken en het beleid uitstippelen voor de komende tijd. Het gaat om afwegingen van de moeilijkste soort: hoe houd je medische, sociale en economische belangen verantwoord in evenwicht? Dat vraagt een instelling die we in de breedte van de samenleving zouden moeten opbrengen, met (zo zie ik het)

-      Vertrouwen in deskundigen en in politici die zich door hen laten adviseren.

-      Kracht om voorzichtig te blijven ter wille van anderen, om straks weer ‘vrij’ te zijn.

-      Bescheidenheid in het geven van commentaren en het aangaan van debatten over fouten en schuldigen. Dit is een crisis met een omvang en een reikwijdte waar niemand klaar voor is (geweest).

-      Geduld om te accepteren dat evenementen en bijeenkomsten geen (of onder voorwaarden) doorgang vinden. De kerk dicht is en voorlopig zullen er geen koren, diensten of groepsactiviteiten mogelijk zijn.

-      Volhardend meeleven, duurzame Energie, om herwonnen humaniteit vast te houden en hen die in sociale of economische zin worden getroffen te ondersteunen. 

LICHT IN JE GEDACHTEN. Denkend aan Beloken Pasen heb ik een paar uitdagingen voor u (of jou):

  • Trek op gezette tijden uw dagelijkse ‘kloffie’ eens uit, in ruil voor de ‘witte’ kleren. Vier het leven.
  • Duik eens in uw herinneringen. Werd u zelf ooit, als een soort Emmaüsganger, verrast?
  • Pak uw fotoboeken er eens bij. U ziet gebeurtenissen terug. En mensen. Misschien een aanleiding om iemand die u daar ziet eens te bellen? Wie weet haalt u zichzelf of anderen ermee weg uit de saaiheid.  

Met “Vrede zij u” eindig ik deze preek-van-de-week. En met een foto van witte zwanen (symbool van trouw aan elkaar) en bloeiende krokussen, beide gemaakt in het vredespark “Clingendael” in den Haag.  \

Hartelijke groeten, ook van Wim, Ria Keijzer - Meeuwse, jullie pastor.

KENT U DE TROOSTRADIO? 
Naast deze Kerkbrief schrijf ik wekelijks een column voor radio Ridderkerk (FM 105.7). De kerken van Ridderkerk hebben zendtijd, die voor een stukje wordt ingevuld door Martin de Geus, Herman Offringa en mij. Deze omroep kan rekenen op een groot bereik, ook in Bolnes. U kunt de columns (elk 5 minuten durend) horen op maandag (Martin), woensdag (Herman) en vrijdag (Ria), altijd om 10.55 uur en (herhaald om) 17.55 uur. De teksten van de columns zijn ook te beluisteren en te lezen op de website van de kerken waar wij drieën werken, dus ook op de site van pgbolnes.nl. Ze staan te boek als TROOSTRADIO. [PS. Mocht u met deze info helemaal niets kunnen, maar wilt u wel graag de columns lezen, bel me dan op! Dan stuur ik ze toe].

JE ZULT MAAR JARIG ZIJN….  
In de komende week kunt u per post of telefoon de verjaardag meevieren van de gemeenteleden die genoemd zijn in de digitale brief. Allen van harte gefeliciteerd en een mooi en gezond nieuw levensjaar toegewenst. 

MEELEVEN
Vanwege privacygevoeligheid staan de namen op de website niet genoemd, wel staan ze in de digitale kerkbrief die gemeenteleden ontvangen.
Ook deze week werden de bloemen van de kerk bezorgd bij een gemeentelid.
In deze rubriek staat actueel wel en wee, dat minder vanzelf rondgaat nu de gemeente niet samenkomt. Heeft u nieuws, meld het voor zondagavond 18.00 uur. Op maandag werk ik wekelijks aan de Kerkbrief.

DIAKONALE NOOD

(1)  Noodfonds. Het IDB (het samenwerkingsverband van 18 diaconieën,) heeft besloten het Noodfonds in te zetten voor de Voedselbank Ridderkerk. Het aantal cliënten stijgt wekelijks, terwijl het aantal producten in het wekelijkse voedselpakket daalt. Daarom krijgen alle 112 cliënten met ingang van 15 april een Jumbo-waardebon van € 25,00. Dat is een uitgave van zo’n € 2700,00 per week! U kunt hieraan financieel meewerken door een gift op IDB Fonds NL81 INGB 0000 2224 38 o.v.v. Voedsel-bank. [Opwww.idb-ridderkerk.nl en www.pgbolnes.nl vindt u de nieuwe Nieuwsbrief van het IDB].

(2)  Inzameling Voedselbank. Op zaterdag 2 mei ontvangt de diaconie van Bolnes graag weer spullen voor de Voedselbank. U kunt ze afleveren tussen 11.00 en 12.00 uur bij de ingang van de kerk. Dit keer gaat het om blikjes met vis, (zoals zalm of tonijn) en blikjes met vlees (zoals cornedbeef, ham of smac). Ook verzorgingsproducten (zoals douchefris, tandpasta of deodorant) zijn welkom.               Informatie: Arja van Wingerden of Marjan Geelhoed.  

(3)  Collectegeld. In een vorige Kerkbrief vroeg de diaconie om voor projecten (Oeganda, vluchtelingen Lesbos en Samos, 40-dagenproject) uw collectegeld over te maken naar de rekening van de diaconie. Wilt u ook de komende periode uw gift overmaken? Voor Lesbos en Samos heeft men de doelstelling   € 1000,00 op te halen in het eerste halfjaar van 2020! Het rekeningnummer: ING BANK NL76 INGB 0002 5459 69. De collectedoelen voor de komende weken vindt u op www.kerkinactie.nl/nigeria.

VOLGENDE KERKBRIEVEN
In de volgende Kerkbrief (uitgifte dinsdag 28 april) zal ik ingaan op het herdenken en “75 jaar Vrijheid”.
De daaropvolgende editie verschijnt op donderdag 7 mei, en die geldt dan voor 10 dagen. Dan geef ik een kijkje in hoe er achter de schermen wordt gewerkt in de kerk. En natuurlijk vier ik met u het feit dat ik op 1 mei een jaar bij u in dienst ben. Ria Keijzer.

   

KERKBRIEF - COLOFON:

@ Redactie Kerkbrief: Ria Keijzer – Meeuwse, 06 – 50 22 82 50, ria.keijzer@casema.nl

@ Organisatie verspreiding Kerkbrief en scribaat van de kerk: Wil Wendrich, 0180 487050,  

    scriba@pgbolnes.nl

@ Centraal adres voor vraag en aanbod van hulp tijdens de Coronacrisis: Bas Geelhoed, 0180413552,

    b.geelhoed@chello.nl