Kerkbrief 5 , na Pasen

Leden en vrienden van de kerk,

Pasen ligt achter ons. Ik hoop dat u iets van de vreugde heeft gevoeld dat “leven wint” en de dood niet het laatste woord heeft. 

Helemaal anders. We hadden elkaar willen omhelzen en zeggen “Vrolijk Pasen” of “de Heer is waarlijk opgestaan”. We hadden het “U zij de glorie” of “Daar juicht een toon” of “Christus onze Heer verrees” of “De steppe zal bloeien” samen willen zingen, voorzien van de symbolieken en handelingen waar we zo aan gehecht zijn. Met de nieuwe Paaskaars. Bij de koffie of het paasontbijt hadden we naar elkaars lief en leed willen vragen! Het liep anders. Het is niet anders. Het mag even niet anders. Maar zoals de lente gewoon haar gang gaat en met groeikracht dóórbreekt, zo is er ook het licht van God dat gewoon zijn gang gaat en opstandig doorbreekt. Pasen is immuun voor het Corona-virus!                                           

Leeg en vol. Ik zag tussen allerlei spreuken en goede wensen (waarvoor dank!) deze tekst langs komen: “Onze kerk was leeg dit Paasweekend, het graf gelukkig ook”. Behalve lijden is ook de opstanding, juist in deze weken, de realiteit. Opstanding als de tegenkracht die sterker is dan alles wat onvermijdelijk in ieders leven voorkomt: angst, gevaar, teleurstelling, ziekte, lijden, dood. De tegenspraak zegt: “Geef Mij je angst en Ik geef er hoop voor terug” (The Passion) of “Ik ben bij je, wat er ook gebeurt”. Dat vult elke leegte!

Samen. Onder ons (en elders) groeien humaniteit en solidariteit. Zou deze tegenkracht duurzaam zijn? Laten we het hopen en ons er sterk voor maken. In zijn prachtige lied “Zolang wij ademhalen” (lied 657) benadrukt Sytze de Vries het geloof, in relatie tot deze waarden van gemeenschapszin. Ik lees de beelden erbij als verlangen en als roeping: “Elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank”. “De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank”. “Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op and’re lippen draagt mij dan door de nacht” en “ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop”. Het is een lied om thuis eens in te zien en te overdenken. Waarin herken ik mij? Waar liggen voor mij in deze periode kleur, samenklank, ademnood, dank, hoop, gedragen worden, opstanding? Voor wie het heel erg zwaar hebben vermeld ik tenslotte nog een stukje uit lied 657:

“God laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang”. Er wordt voor je gebeden, aan je gedacht, naar je omgezien. Daarin spreekt God. De hemel geeft, wie vangt die heeft.

Met een lieve groet van jullie pastor, Ria Keijzer – Meeuwse.  

JE ZULT MAAR JARIG ZIJN.
Nu in deze weken verjaardagen niet in gezelschap worden gevierd, vragen we aandacht voor de gemeenteleden die deze week jarig zijn. Een kaartje zal hen verrassen en goed doen.  

MEELEVEN binnen de gemeente
In de nieuwsbrief die u digitaal kreeg staan de namen van gemeenteleden die zorgen hebben over hun gezondheid en van hen die dankbaar zijn omdat ze herstellen. Vanwege de wet op privacy noemen we in de versie op de website hun namen niet.

TROOST om ons heen
Columns van dominees. Driemaal per week verzorgen Herman Offringa, Martin de Geus en ik om beurten een column op (Troost)radio Ridderkerk. We bereiken een grote groep luisteraars binnen en buiten de kerken. U kunt ons horen op maandag (Martin), woensdag (Herman) en vrijdag (ik), om 10.55 uur en (de herhaling) om 17.55 uur. Mijn eerste column was op Goede Vrijdag 10 april. De columns zijn op de site van radio Ridderkerk opgeslagen (in luister- en leesversie), en intussen staan ze ook op de kerksites van Rijsoord, de Levensbron en onze kerk in Bolnes (www.pgbolnes.nl).
Verrassing. Vorige week belde burgemeester Anny Attema mij op om te vragen hoe het voor ons, voorgangers is, om in deze tijd ons werk te doen. Een liefdevol gebaar! Ik heb verteld over Bolnes en het opbouwproces, dat zij met belangstelling volgt. En dus ging het ook over de vele activiteiten die net op de rol stonden en nu niet doorgaan. Over de kerk die dicht is en de sterke pastorale kracht binnen onze kerk. De samenwerking met anderen via diaconaat, columns en publicaties kwam ter sprake. Voor iedereen is het lastig om nabij te zijn waar afstand geboden is. Dat ervaart ook zij in haar functie. Er ligt veel werk op het bord van een burgemeester. Wilt u in gebeden en bij het aansteken van een kaars aan haar denken?  
Kinderen. Het valt niet mee voor ouders om creatief en optimistisch te blijven nu scholen en opvang nagenoeg dicht zijn. Onderwijzers doen hun best, ouders ook. Wees een beetje lief voor hen! Alle opa’s en oma’s (thuis, in tehuizen) die hun (klein)kinderen missen beveel ik graag in uw gebeden. Op een dag zullen de maatregelen voorbij zijn, maar nu (wie weet hoelang nog!) vragen ze een lange adem.

 KERK IN ACTIE: ‘Sta op!’ in de veertigdagentijd… en daarna!
De diaconie heeft op 2 zondagen gecollecteerd voor de actie ‘Sta op!’, met als resultaat: € 57,71 voor Migranten in de Golfstaten (1/3) en € 67,00 voor Pioniersplekken in Nederland (8/3). Daarna ging de kerk op slot vanwege het Corona-virus en is er niet meer gecollecteerd. Maar wat gebeurde er? Diaken Marjan Geelhoed: “De actie ‘Sta op!’ kreeg een wending. Om ons heen zagen wij mensen opstaan tegen het Corona-virus. Zij keken om naar elkaar. Zij letten beter op buren, ouderen, eenzamen en kwetsbaren in onze samenleving. Er kwam meer aandacht voor het belangrijke werk van de zorg in ons land. Meer kaarten werden naar elkaar verstuurd en vaker werd er telefonisch naar anderen geïnformeerd. Ook het boodschappen doen voor mensen die binnen moesten blijven werd een normale zaak. Laten we hopen dat we ook na de Corona-crisis aandacht aan elkaar blijven geven en voor elkaar blijven zorgen”.

VOORUITZIEN naar betere tijden
Deze maand stond er een rondetafel bijeenkomst gepland voor iedereen met plannen en goede ideeën voor het nieuwe seizoen. Zou het lukken (beter nog: bent u er aan toe) om dat op aangepaste wijze toch te proberen? De ronde tafelvorm, die vorig jaar tot zo’n prachtige programma heeft geleid, volgt uiteraard later, maar in gedachten kunnen we ons misschien al wel wat oriënteren op mogelijkheden. Niet geforceerd, maar vanuit ‘de hoop die in ons is’. In elk geval reizen mee naar het volgend seizoen: alle vaste (dus terugkerende) activiteiten het jaar door. Daarnaast: de Jonadienst (nu de startdienst op 20/9) met groothuisbezoeken erna. De Bonhoefferdienst (en de lezing in de Levensbron). De lezingen over resp. donorschap en actieve levensbeëindiging. Walking Diner. De Kerstherberg. En dan: Levensverhaal, en het pastorale 1-op-1 project om in twee gesprekken een document te maken over levenseinde en uitvaart. Daarop is intekening mogelijk. Adres voor ideeën en reacties op dit stukje ontvang ik deze weken graag. 
Eerst liggen mei en juni nog open. Zouden Pinksterzondag (met een projectkoor als met Kerstavond) en het SARI-project Feest van de Geest kunnen doorgaan? En het Vrijheidsfestival op zaterdag 20 juni in onze eigen kerk, met aansluitend ons gemeentefeest met pannenkoeken? We hopen het na 28 april te weten.

KERKPOST. Fijn dat er zoveel goede reacties binnen zijn gekomen op de Paaskaart (met het Steppelied). Een kerkbrief wordt gewaardeerd. Ik stel hem samen; stuurt u verzoeken/bouwstenen dus naar mij. Dank!

 

 

KERKBRIEF - COLOFON:

@ Redactie Kerkbrief: Ria Keijzer – Meeuwse, 06 – 50 22 82 50, ria.keijzer@casema.nl

@ Organisatie verspreiding Kerkbrief en scribaat van de kerk: Wil Wendrich, 0180 487050, scriba@pgbolnes.nl

@ Centraal adres voor vraag en aanbod van hulp tijdens de Coronacrisis: Bas Geelhoed, 0180413552, b.geelhoed@chello.nl