Kerkbrief 2 22 maart 2020

Lieve gemeenteleden. 

Minister-president Rutte en onze koning spraken deze week ernstige woorden over de Coronacrisis. Terecht, want het virus en de maatregelen die nodig zijn waaien uit naar alle sectoren van de samenleving en treffen ons allen. Ze vragen om behoedzaamheid en aanpassingen en leiden soms tot persoonlijke drama’s. 

Koningswoorden
“We kunnen het Coronavirus niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel”. Dat zei koning Willem Alexander. Zo’n zin blijft hangen. Eenzaamheid, het is niet een woord dat alleen hoort bij mensen in tehuizen, al worden die wel erg getroffen. Maar ook in andere zin voelen we het ongemak en de pijn. Iedereen kent wel voorbeelden van onmacht als je nabij wilt zijn maar op afstand moet blijven.
Je voelt verantwoordelijkheid, maar kunt die niet kwijt op de manier die je vertrouwd is. Je hebt je intens verheugd op je zwangerschap, die mooie familiegebeurtenis, dat nieuwe activiteitenprogramma, die kerkdienst, het weerzien van mensen die je lang niet zag, die ontmoeting die je zo nodig had… Ook zo kun je eenzaam zijn, omdat verwachtingen en gangbare manieren van aandacht worden overspoeld door Corona.

Hoe eenzaam kun je zijn…..
De teleurstellingen om wat in de praktijk uitgesteld moet worden of even niet kan, kun je met een beetje gezond verstand accepteren. Dat is anders bij zorg om je gezondheid, angst voor de toekomst of zwaarte omdat je op jezelf teruggeworpen wordt. Die vallen moeilijker weg te zetten. Ik hoop dat u manieren vindt om met zulke eenzaamheid om te gaan. Spreek of schrijf erover! Erken de emoties maar en stop ze niet weg! Tel zegeningen, maar wees vooral ook eerlijk over wat u onrustig maakt. Deel uw zorgen en zoek manieren om verbonden te blijven met anderen. Laat anderen weten dat u aan hen denkt of voor hen bidt. Dat geeft verbondenheid en vertrouwen! Dat is goud!

Licht in Bolnes
Het is fantastisch om binnen Bolnes en elders te merken dat er achter het donker licht te zien is:
-In de opleving van solidariteit.
-In waardering voor hen die dagelijkse noodzakelijkheden en zorg voor zieken mogelijk maken.
-In lieve gebaren, gebeden en contacten waarin mensen omzien naar elkaar.
-In het regelen van communicatie met de gemeente nu er geen kerkdiensten zijn en het kerkblad niet verschijnt.
-In actie- en gebedsvormen en gecoördineerde hulpverlening.

Communicatie met de gemeente: de kerkbrief
Op elke maandag komt er de komende weken een pastorale rondzendbrief uit, die we voortaan “de Kerkbrief” noemen. Ik ben hiervan de eindredacteur. U kunt bouwstenen aanleveren tot 18.00 uur op zondag, via ria.keijzer@casema.nl. Allen van wie we het mailadres kennen krijgen hem digitaal. Bij anderen zonder computer wordt hij door ‘lopers’ in de bus gedaan. Ook verschijnt hij op de website. Deze Kerkbrief vervangt de komende editie van Kerk aan de Maas, die vervalt.

Vieringen
De vrijdagavondgebeden zijn door de oecumenische organisatie afgelast. Ook die van Bolnes, komende vrijdag, die gekoppeld was aan de sobere maaltijd, vervalt. De liturgieën waren af; we bewaren ze voor volgend jaar.
In de Stille Week en op Pasen zijn er geen diensten in onze kerk t/m Pasen.
In de Levensbron wordt op Goede Vrijdag een luisterdienst verzorgd, te horen via Kerkomroep.
De reguliere omroepen bieden zangprogramma’s, kerkdiensten, religieuze thema’s en concerten/passionen. Op elke zondagmorgen leidt ds. De Reuver een dienst vanuit de kapel van ons landelijk dienstencentrum (PKN), speciaal ‘bedacht’ omdat de kerken dicht zijn.

Onze kerk heeft geen beeldverbindingen. De kerkenraad heeft gemeend dat we zuinig moeten zijn op elkaar en voorlopig geen tijdrovende bijzondere dingen uit kast moeten halen waar dat via alternatieve kanalen is op te lossen.

Pasen. Wat dacht u van het volgende: op de eerste zondag dat de kerken weer open mogen, vieren wij… Pasen. Feest van herstel, licht, leven, opstanding. Zou het dan toch een keer echt gaan gebeuren dat Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen? 

Bloemschikking. Ons ploegje vrouwen heeft wekelijkse bloemschikkingen gemaakt. De foto’s met teksten per zondag komen in de Kerkbrief. On deze editie gaat het om de zondagen 22 en 29 maart. Zie onderaan de Kerkbrief en op de site van pgbolnes.nl.  

De kerk dicht?! Tot midden april zullen er geen activiteiten plaats vinden in ons kerkgebouw. De kerkenraad ziet af van een eerder idee om op gezette tijden de kerk open te zetten om een kaarsje aan te kunnen steken, muziek te horen of wat te praten. We volgen de regels van de autoriteiten en mijden de gezondheidsrisico’s. Mogelijk zijn er over enkele weken wel mogelijkheden tot zoiets of tot het uitzenden van een liturgisch programma.

Hulplijnen
Heeft u behoefte aan een praatje of loopt u praktisch ergens tegenaan, neem dan contact op met de contactpersoon (wijkouderling of –medewerker) van de kerk of met Bas Geelhoed, b.geelhoed@chello.nl, tel. 0180 – 413 552. Hij zorgt dat er snel en goed op een hulpvraag wordt gereageerd. En bent u iemand die wel wil bijspringen om een ander te helpen, meld u zich ook dan aan bij Bas.
Landelijk is er een initiatief waarvan we graag melding maken: www.nietalleen.nl Onze naburige kerken zijn hierin mee gegaan en ook wij doen mee. Mensen van binnen en buiten de kerken in heel het land kunnen via deze digitale weg aankloppen voor hulp. Ook in dit systeem is geregistreerd dat Bas Geelhoed aanspreekpunt is binnen onze kerk.

Pastorale aandacht
Op velerlei manieren wordt er aandacht aan elkaar gegeven, o.a. telefonisch, in gebed en bij het branden van een kaars. Zo kunnen we elkaar vasthouden.

Gebed en een groet
Op het voorstel om rond de klok van zessen een kaars aan te steken en te bidden zijn mooie reacties gekomen. Dank! Iemand vroeg om teksten, een ander wees me op deze, die ik graag in verkorte vorm aan u doorgeef:

Wij brengen voor U
-wie kwetsbaar is, wie bang is om ziek te worden, om iemand te verliezen;
-wie ziek zijn, vechten voor hun leven;
-wie in de zorg werken en alles geven wat zij hebben om mensen te helpen;
-wie geïsoleerd zijn geraakt door de maatregelen of hun naasten nu niet kunnen opzoeken;
-wie onzeker zijn over hun baan of bedrijf;
-wie gevlucht zijn en geen kant op kunnen;
Wij brengen heel deze wereld voor U, ook situaties die niets met corona te maken hebben maar wel zorg wekken;
Wij brengen onszelf voor U. Geef ons wijsheid, fijngevoeligheid, geduld. Help ons er voor elkaar te zijn waar mogelijk. Amen.

Een andere bemoedigende tekst die ik kreeg, vrij te gebruiken als u anderen vanuit ‘het hart’ iets wilt meegeven:

Een hartje voor de mensen die thuis zijn, stil en bang
Een hartje voor de mensen die werken, urenlang
Een hartje voor de mensen die vechten voor hun leven
Een hartje voor de mensen die het maximale geven 

Van harte wens ik u vertrouwen en geduld toe, Gods nabijheid en goede moed. U weet: “You’llnever walk alone”. Tenslotte: leest u nog even verder: de diaconie laat zien hoe u anderen kunt helpen door steun aan de Voedselbank en via uw financiële giften. Van harte aanbevolen! 

Warme groet, Ria Keijzer – Meeuwse, pastor 

Diaconale gevolgen van Corona
Terwijl de nood in de wereld groot is, vallen kerkdiensten weg en daarmee ook de collecte-opbrengsten. Met Corona daarbij worden de zwaksten in onze samenleving dubbel getroffen. Gelukkig gaan de acties van de diaconie door en is de Voedselbank van Ridderkerk nog open. Hoe kunt u bijdragen? Door

Hulp aan de Voedselbank met het “Product van de maand”:
Op zaterdag 4 april tussen 11 en 12 uur kunt u uw gaven kwijt in de kratten onder het afdak bij de voordeur van onze kerk. Let op: houd anderhalve meter afstand en let op de hygiëne. De diakenen ontvangen graag soep (in zakken of blikken), toiletpapier en groente (in blik of in potten).

Hulp aan werelddoelen. 
Er zijn afspraken gemaakt voor bestemming van collectegelden, die nu deels vervallen. U kunt helpen om ze aan te vullen door  

Een gift aan het project “Geloof is delen; delen is geloof” van Kerk in Actie, in Oeganda. Hieraan worden de opbrengsten geschonken van collectes tijdens Avondmaalsvieringen. De dienst op Witte Donderdag hoort daar bij en ook die vervalt.

Een gift voor kinderen in Zuid Soedan en  Ghana. Daarvoor zijn de opbrengsten bestemd van de collectes in de Veertigdagentijd.

Een gift voor vluchtelingen op Lesbos en Samos. Hiervoor zijn de deurcollectes bedoeld. De omstandigheden op deze eilanden zijn verschrikkelijk. Met de komst en dreiging van het Coronavirus is hulp bijna niet meer mogelijk. Toch wordt er hulp geboden; evacuatie is dringend noodzakelijk! Indien mogelijk wil de diaconie steun blijven verlenen!

Hoe werkt het? Maak een bedrag overnaar het rekeningnummer van de diaconie:
ING BANK NL76 INGB 0002 5459 69 t.n.v. Diaconie pg Bolnes o.v.v. Oeganda en/of Veertigdagentijd en/of Lesbos. U kunt zelf bepalen waar uw bijdrage heen gaat. Mocht u één bedrag overmaken, dan zullen we als diaconie het gestorte bedrag verdelen.

Bij de schikkingen:

Zondag 22 maart 2020.
Johannes 9 : 1 - 13 en 26 – 39; Oog voor de mensen om je heen 
Jezus roept zijn leerlingen op om in navolging van Hem te laten zien wat dat betekent. Als van God gezonden mensen licht brengen in een duistere wereld. Jezus ziet de blindgeboren man en zendt hem naar Siloam. Daar ziet hij voor het eerst licht. Ziekte en handicaps beperken de mens om zelfstandig invulling te geven aan het leven. Zien wij wat dat voor hen betekent en hoe wij kunnen bijdragen aan verlichting? Of zijn wij blind voor de nood van de ander en lopen we hen voorbij? Een weekje vakantie doet iemand opleven. Maar dat geldt ook voor een bezoekje, spelletje of uitstapje.

 

De vierde zondag is feestelijker dan de drie voorafgaande zondagen. De teksten blikken al vooruit naar Pasen. Het wit van Pasen schemert al door het paars van de lijdenstijd heen. Daarom wordt deze zondag ook wel de roze zondag genoemd. Deze zondag staat ‘het zien’ centraal. De stip op de horizon is een oog geworden, een pupil waardoor alles zichtbaar wordt. Het weefsel van takken wordt bloeiend. De bloesems verkondigen de komende lente.

 

Zondag 29 maart 2020.
Johannes 11:1-4 + 17-44 Lazarus staat op uit de dood 
De opwekking van Lazarus. Zijn zussen reageren allebei verschillend bij zijn dood. Het is Martha die Jezus opzoekt en een geloofsbelijdenis uitspreekt. Maria is degene die geroepen moet worden en begint met een verwijt. “Als u hier was geweest, dan ….”De verschillende reacties van de vrouwen en de mensen om hen heen zijn vast herkenbaar wanneer we denken aan onze eigen verdriet-ervaringen. Het gevoel dat God ver weg is, afwezig. De hoop wellicht dat Hij wel iets kan betekenen.

 

Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking. Hoop hebben en houden op een betere toekomst. Met liefde naast elkaar staan. In de stip plaatsen we een rode roos (liefde, betrokkenheid, leven) die als het ware het warrige en onduidelijke leven ontstijgt. Gedragen door de onderlinge verbondenheid (klimop).

KERKBRIEF - COLOFON:

Redactie Kerkbrief: Ria Keijzer – Meeuwse, 06 – 50 22 82 50, ria.keijzer@casema.nl 
Organisatie verspreiding Kerkbrief en scribaat van de kerk Wil Wendrich, 0180 487050, scriba@pgbolnes.nl 
Centraal adres voor vraag en aanbod van hulp tijdens de Coronacrisis:
Bas Geelhoed, 0180413552, b.geelhoed@chello.nl
Informatie over diaconale zaken: Rien Verwijs, 0180-423347, mverwijs@live.nl