Kerkbrief 10 3 juni 2020

Afgelopen weekend vierden we Pinksteren. Het Feest van de Geest, die inspireert en goed nieuws de wereld in laat waaien. De Geest die we herkennen aan vruchten als  liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Zo benoemt Paulus het in Galaten 5:22. Laten we die blijven beoefenen ter wille van goede verhoudingen en een leefbare aarde.

Pinksterdienst
De eerste dienst met inzet van Bolnes, na de uitbraak van Corona, kwam uit de Levensbron, waar Annemieke van Oost en ik (Ria Keijzer) de viering hebben geleid. Er hebben heel veel mensen gekeken, zo bleek uit de telling op kerkdienstemist.nl. Helaas bleken beeld en geluid behoorlijk te haperen. Niettemin: op inhoud en liturgie is heel positief gereageerd. Er was veel aandacht voor kinderen, via een clip en symbolische attributen die het verhaal ondersteunden, o.a. een kleurrijk molentje. Anne-Mieke had een mooie overdenking over Pinksteren in relatie tot de bijzondere tijd waarbinnen we met Corona te maken hebben. De muziek en liedkeuze en samenhang kwam goed over. Ook de openingswoorden in wisselspraak en de gebeden waren treffend. Dat alles hoorden we terug. Dank daarvoor. De samenwerking tussen drie kerken bleek prima te verlopen en was vooraf goed gedocumenteerd.

De voorkant van zo’n uitzending is de ‘simpele’ optelsom van liederen, clips en teksten. De achterkant laat de bewerkelijkheid ervan zien: een onbekend traject, het samen laten lopen van ieders gebruiken, het woekeren met 1 webcam op 1 afstand, het spreken in een ongewoon lege ruimte, het missen van de  vertrouwde zondagmorgendynamiek, geen samenzang, om je heen alleen enkele medewerkers en geen kerkgangers. Je moet hard werken om intimiteit en kerkgevoel te vinden. Veel rust op de techniek. Je ‘helemaal geven’ is, voor wie voorgaat of spreekt, een echte opgave, hoe goed iets ook georganiseerd is. Toch hoop ik dat we Pinksteren konden beleven en dat we verbondenheid hebben gevoeld. De Geest van God klust gelukkig op eigen kracht en trekt zich (vermoed ik) niet teveel aan van haperingen met media.    

Een belangrijke tip voor wie zondag ontmoedigd raakte: wie live kijkt-of-luistert heeft last van grotere storingen dan wanneer je later de uitzending opzoekt. Kennelijk zorgt de topdrukte op de lijn voor extra beletsels bij de ontvangst; buiten die drukke uren zijn opnamen veel beter van kwaliteit.

Het doorgeefdoosje en wat er bij zat
Grote dank aan Joke Ruinard en Carla Trouw, die met het idee kwamen van een doorgeefdoosje. Bij de uitvoering en de verspreiding werkten ook anderen mee, die we heel erkentelijk zijn! Leuk dat u er zo enthousiast op hebt gereageerd. Daarnaast was er de Pinksterkaart met een groet van de kerkenraad en een tekst over de betekenis van Pinksteren. De kinderen kregen van Janny van der Voort, Femke Zandink en mij een Pinksterpakketje. Jolanda van der Pol, jeugdwerker en deel van ons collegiale team, zette boeiende jeugdwerkactiviteiten uit. Ze initieerde contact tussen jongeren en ouderen en maakte materiaal voor gezinnen (ook uit Bolnes), die meedoen aan de gezinsontmoetingen in de Levensbron. Fijn! Bolnes liet zich rond Pasen en Pinksteren van haar beste kant zien: toegewijd, creatief en bereidwillig.

Zomervieringen in juni gaan door….. |
De vier zomerdiensten in de maand juni gaan door, aanvang 9.30 uur, in gezamenlijke verantwoordelijk-heid van drie kerken: Rijsoord/Opstandingskerk, Ridderkerk/Levensbron, Bolnes. Bij elke dienst zijn vertegenwoordigers van deze kerken aanwezig en de kerkenraden zijn op de hoogte van de afspraken en ‘plichten’. Er kunnen helaas geen andere kerkgangers bij zijn.

-      De voorganger is (met de kerk waarvoor hij/zij werkt) verantwoordelijk voor preek, liturgie, medewerkers en draaiboek. Het rooster van voorgangers: 7 juni Annemieke van Oost, 14 juni Martin de Geus, 21 juni Ria Keijzer, 28 juni Herman Offringa. 

-      Aan beeld en geluid zal op korte termijn nog worden gewerkt. U kunt via uw computer meekijken of meeluisteren, vanaf ongeveer 9.20 uur. Daarbij heeft u de keuze om in te schakelen bij
(a) kerkdienstgemist.nl, waar u de dienst kunt horen en zien (dat is de opname van de Levensbron zelf, via extra apparatuur)
(b) kerkomroep.nl, waar u (als gebruikelijk) naar kunt luisteren. Kerkomroep levert geen beeld, maar u bent wel verzekerd van een stabiel en helder geluid.
Zowel bij kerkdienstgemist.nl als bij kerkomroep.nl blijven de uitzendingen nog een tijd staan. U kunt ze dus ook later nog beluisteren of downloaden (zelf bewaren).

....maar de zomervieringen van juni komen niet op de regionale televisie;
Iedereen is blij met de geïmproviseerde technische facilitering van de Levensbron. Bij aanvang van Corona ging Bolnes graag in op de uitnodiging om mee te kijken. Het ambitieuze plan ontstond om de Pinksterdienst en de zomervieringen van juni ook uit te zenden via de televisie. Dan zouden ook zij, die geen computer hebben, beelddiensten binnenkrijgen in hun huiskamer. We zouden zo een breder publiek bereiken, dat kennis kon maken met de kerk.
Na enkele weken proef hebben we op dit pad gezamenlijk vastgesteld dat de opnametechniek hiervoor echter nog niet ver genoeg ontwikkeld is. Ook bleek de tijd tussen de live-opname om 9.30 uur en de uitzending op RTV om 11.00 uur voor de medewerkers van de televisie te kort. Deze problemen zijn op korte termijn niet op te lossen. Er zullen dus geen eigen kerkdiensten op televisie komen in juni. Maar, als gezegd, wel op internet. Het is zeker de moeite waard om eens een ronde tafel te organiseren: een gesprek tussen bijv. de  SARI-kerken, de televisie en geïnteresseerden. Dat helpt om te weten hoe we in de nabije toekomst op een nieuw spoor kunnen samenwerken en wat daar voor nodig is. Want dit smaakt zeker naar meer…..

Meeleven in Bolnes
Geboorte van Lauren Schinkelshoek
Wat een feest! Nieuw geluk is ten deel gevallen aan Nick Schinkelshoek en Annette Schinkelshoek – Luijendijk. Zij kregen op 25 mei hun tweede kindje: Lauren, zusje van Cas. We feliciteren hen van harte en delen in de vreugde om dit nieuwe leven en om de liefdevolle omgeving waarin zij zal opgroeien. Dat Lauren veel geluk mag kennen en uitgroeit tot een gewetensvol medemens. Hartelijk gefeliciteerd, Nick, Annette en Cas, en natuurlijk ook aan jullie bredere familie.

Meer wel en wee in de volgende kerkbrief!?
Op maandag 8 juni zullen we als pastorale raad voor het eerst een bespreking hebben via Zoom (dit betekent dat allen die het contactwerk in de wijken coördineren elkaar spreken, verbonden-met-beeld via de computer). In de volgende kerkbrief zal daarna een wat rijker gevulde rubriek MEELEVEN voorkomen. [Overigens: u mag t.b.v. deze Kerkbrieven ook zelf berichtjes aan mij toesturen als u aandacht voor iemand uit de gemeente wenselijk vindt. Dat gebeurt al, maar nog niet zo veelvuldig].

In de komende drie maanden zijn de predikanten van de Christus is Koningkerk, de Opstandingskerk, de Levensbron en Bolnes wisselend aanwezig a.g.v. vakantie. Ze zijn bereid elkaar te vervangen. Alle scribae krijgen binnenkort de vakantiedata doorgestuurd. Als u in Bolnes dringende pastorale zorg behoeft of bij overlijden kunt u als eerste onze scriba Wil Wendrich bellen, en bij geen gehoor Annemarie Tamerius. Zij zijn precies op de hoogte van ieders aan- en afwezigheid. Dat is met name belangrijk tijdens mijn vakantie. Zelf verdelen wij onze vakantie over twee perioden: eerst ben ik twee weken afwezig in juni (van 22/6 - op 21/6 ga ik voor in de zomerviering) tot 6 juli. Verderop in de zomer neem ik de andere twee weken vrij, in afstemming op de plannen die we dan als gemeente (vanwege Corona) weer mogen maken.

Over Corona en de kerk
Wanneer gaat de kerk weer open? Die vraag ligt nu wat meer vooraan, nu de maatregelen rond Corona versoepeld zijn. Beslissingen over de herstart van vieringen en activiteiten vragen om zorgvuldigheid en een goed oor voor wat er in de gemeente leeft. Dit is de lijn die is gekozen: het moderamen zal eerst de resultaten bespreken van een onderzoek, gedaan door kerkrentmeesters en beheerders. Er is immers zicht nodig op de mogelijkheden en de maatregelen in het gebouw om ons daar te kunnen houden aan de anderhalvemeter-samenleving. Met die kennis zullen we onder gemeenteleden peilen naar hun persoonlijke afwegingen t.a.v. het bijwonen van vieringen of activiteiten. U begrijpt dat deze stappen precisie vragen, een logische volgorde en gezamenlijkheid.

Zelf heb ik een plannetje geopperd om doordeweeks, bij goed weer, op een vast moment, “open tuin” te houden op het grasveld bij de kerk. Ook daarbij geldt dat het moet passen bij de regels en bij wat u dient. U zou daar dan koffie kunnen drinken en anderen uit de gemeente (en mij) weer ontmoeten.
U merkt het: er zijn stappen naar meer levendigheid en concrete ontmoetingen in voorbereiding. In de volgende twee Kerkbrieven leest u over de peiling en de beslissingen t.a.v. de maanden juli en augustus.   

Diaconale aandacht
Collecten. Sinds begin maart 2020 vinden de reguliere collecten van de diaconie geen doorgang. De diaconie dankt u allen hartelijk: u gaf aan de oproep gehoor om bijdragen t.b.v. de collecten. Men wil graag de geselecteerde doeleinden blijven ondersteunen. Nu er geen zondagse inkomsten zijn spreekt de diaconie hiervoor haar reserves aan. Het tekort uit de eerste maanden betreft 300 Euro. Uit de brief: “We willen u vriendelijk vragen naast uw jaarlijkse bijdrage (onlangs aan u per brief gevraagd) een bijdrage over te maken, hoe klein deze ook wezen moge, naar NL 76 INGB 0002 5459 69 t.n.v. Diaconie pg Bolnes”.
Vakantietas 2020. Door de lockdown in ons land werden buitenactiviteiten opgeschort. Vele vervallen ook in de komende zomermaanden. De werkgroep Vakantietas heeft besloten dat de kinderen voor wie de vakantietas bestemd is, juist nu een extra ‘vakantiegevoel’ horen te krijgen: ze ontvangen een tas vol met leuke spullen. Vorig jaar deden zeven diaconieën binnen Ridderkerk mee om het mogelijk te maken. Dit jaar twaalf! Dat is verheugend. Het aantal kinderen is in één jaar bijna verdubbeld, dus kan dit project veel betekenen! De tasjes zelf komen normaal uit Sri Lanka, dat ook een lockdown kent. Desondanks deelt de werkgroep tassen uit, die nu uit de eigen omgeving komen maar wel duurzaam zijn vervaardigd. Begin juli hopen de leden van de werkgroep de tassen bij de Voedselbank te brengen. Dat haalde vorig jaar de pers, weet u nog? Wilt u graag een bijdrage leveren aan het project Vakantietas 2020? Maak dan uw gift over op de rekening van de diaconie.
Inzameling Voedselbank. Op zaterdag 6 juni mei ontvangt de diaconie van Bolnes graag weer spullen voor de Voedselbank. U kunt ze afleveren tussen 11.00 en 12.00 uur bij de ingang van de kerk. Dit keer gaat het om broodbeleg zoals jam, pastachoca, pindakaas, hagelslag, vruchtenhagel, etc. Informatie: Arja van Wingerden of Marjan Geelhoed. 

Radioknipoog
Graag wijs ik u nog op de columns, speciaal voor u en radioluisteraars geschreven. Op maandag worden die verzorgd door Martin de Geus, op woensdag door Herman Offringa en op vrijdag door mij. Om 10.55 en 17.55 uur op Radio Ridderkerk. Boeiend, soms geestig, leerzaam en altijd met een knipoog. We hebben geen idee of u luistert, maar we zetten ons graag in om de stem van de kerk op een lichtvoetige en toch diepgaande manier te laten horen. We vernemen graag of u ervan geniet en zullen ergens in de komende maand besluiten of (en hoe) we onze plek op de radio aanhouden. Denkt u mee? 

Financiële stukken. De jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diaconie zijn nog door niemand opgevraagd. De scriba meldt dat degenen die ze nog willen inzien, contact met haar op kunnen nemen.

Kerk aan de Maas Special
De redactie (Wil Wendrich, Bas Geelhoed, Hugo Stegman en ik) zijn druk met het tot stand brengen van de speciale editie van Kerk aan de Maas. We blikken terug op het seizoen dat zo mooi begon en veelbelovend onderweg was. En we lezen elkaars ervaringen in Coronatijd. Dat wordt vast en zeker een mooi aandenken. Let op: Het is nog mogelijk om tot komend weekend (dus tot 7 juni) uw stukjes of foto’s over activiteiten*** of de Coronatijd in te leveren bij Bas. Hoe meer er binnenkomt, hoe levendiger het blad, en hoe sterker het besef deze bewaareditie van ons allen is.   

Wat was er zoals te beleven tussen juni 2019 en maart 2020?
Als geheugensteuntje noem ik: de maandelijkse SAT (maaltijden), de kerstherberg (met het projectkoor, de musical, de lichtstad, de kerstallententoonstelling, de creativiteit en de ontmoeting in het Kerstcafe, de wensenboom, de kerstavond, de kerstmorgen, de Wereldwinkel, Amnesty International), de koffieochtenden, speciale kerkdiensten, de Sing Inn, de lezing over de Messiah, de lezing-met-muziek over water(beheer), de ronde tafels (o.a. de kennismaking, het samenstellen van een nieuwe programma-aanbod en het gesprek met ouders, uitlopend in de voorbereiding van de kerstmorgendienst), de bustocht voor ouderen, de vrouwencontactgroep, diaconale momenten/acties (zoals de Voedselbanksteun en de vakantietas), pastorale contacten, gesprekken vanwege Het Document (over de uitvaart), acties/kaarten bij de grote feesten [Kerst, Pasen en Pinksteren], de kerkbrieven, de kerktuin, inzameling in het teken van milieubeleid, bloemengroeten en attenties, het ontmoetings- en toerustingsprogramma Samen Sterk met alle bezoekmedewerkers, het Veertigdagenboekje, het VAT-boekje+gemeentegids+ledenlijst, kinderactiviteiten en de gezinsontmoetingen in de Levensbron. 

Ook over gesprekken die je zijn bijgebleven mag u schrijven, over uw indruk bij de voortgang van het werk in de kerk. Of over dingen waar u echt van hebt genoten, over momenten die u wat hebben geleerd of over recente ervaringen van lief en leed waarin de kerk u nabij was. En wie dat wil kan ook iets schrijven over verwachting en hoop voor de komende tijd.
Wie weet bent u zo op wat ideeën gebracht. Geef uw indrukken of gouden momenten aan ons door, hoe klein ook. Dat mag getypt of handgeschreven; wij zijn er blij mee en kunnen alles scannen, ook tekeningen of foto’s.  

Laten we het goede vasthouden en elkaar beloven dat we, zodra het verantwoord is, met gezamenlijke kracht het VAT weer heropenen. Wat een feest zal dat zijn. 

Mooie zomerdagen en hartelijke groeten van Ria Keijzer – Meeuwse, jullie pastor.  

 

 

KERKBRIEF - COLOFON:

@ Redactie Kerkbrief: Ria Keijzer – Meeuwse, 06 – 50 22 82 50, ria.keijzer@casema.nl

@ Organisatie verspreiding Kerkbrief en scribaat van de kerk: Wil Wendrich, 0180 487050, scriba@pgbolnes.nl

@ Centraal adres voor vraag en aanbod van hulp tijdens de Coronacrisis + kopij-inleveradres voor de “Special van Kerk aan de Maas: Bas Geelhoed, 0180413552, b.geelhoed@chello.nl