Gezamenlijke vieringen en Paasmorgen

Het lijken op het eerste gezicht twee heel verschillende dingen, misschien zelfs tegenstellingen. Maar kerken doen er goed aan zowel hun knopen te tellen alsook hun zegeningen. De plaatselijke SARI-kerken doen dat meer en meer, voorop de Gereformeerde Kerk te Rijsoord, de Protestantse Gemeente te Bolnes en de Levensbron. De gezamenlijke vieringen in de Stille Week zijn daar een mooie uiting van. Per slot van rekening gaat het daarin om de binnenste kern van het christelijk geloof: het geheimenis van Jezus' dood en verrijzenis als het einde van ons oude leven en het eerste begin van ons nieuwe leven, voorgoed geborgen in Gods onvoorwaardelijke liefde. Nu de noodzaak van samenwerking voor steeds meer mensen voelbaar wordt, is het een groot geluk om juist deze allesbeslissende wending met elkaar te delen en samen te mogen vieren. 

De eerste viering in deze reeks is op 29 maart a.s. om 19.30 uur in de Opstandingskerk in Rijsoord.
Op deze Witte Donderdag staan we stil bij de instelling van het avondmaal door Jezus zelf op de avond voor zijn dood. Dat moment brengt altijd een eigen ernst met zich mee. Toch overheerst ook in deze heilige Maaltijd al de vreugde van het komende Paasfeest. 

Datzelfde feest vormt zelfs nog de achtergrond van de samenkomst op Goede Vrijdag, om 19.30 uur in de Levensbron. Weliswaar gedenken we dan de donkere gang van Jezus door het dal van de dood. Maar we doen dat in het licht van het geloof dat zelfs daar geluk en genade Hem volgen en Hem toe leiden naar het huis van de Heer. Bijzonder symbool van de gezamenlijkheid is het doven van de drie Paaskaarsen uit de afzonderlijke kerken op het diepste punt van het kerkelijk jaar.  

Weer een dag later zijn er in de Christus is Koningkerk in Slikkerveer liefst twee Paaswaken: de eerste om 16.30 uur speciaal voor kinderen (zie de Veertigdagenkalender 2018, blz. 10) en de tweede om 19.30 uur voor de rest van de gemeente. Hoewel deze viering formeel geen gezamenlijk stempel heeft, mogen ook de SARI-leden uit Rijsoord, Bolnes en de Levensbron zich hier meer dan welkom weten (aan deze dienst werkt ook het koor Double Sound mee). 

De vieringen op Paasmorgen doen we elk in ons eigen kerkgebouw. Toch is er eerder op de morgen nog een vierde gouden mogelijkheid om het grootste feest van de kerk gezamenlijk te vieren in de zgn. Paas-dageraadsviering in Bolnes.
Deze viering begint om 6.30 uur in de kerk. Daarna gaan we naar de pier in de Nieuwe Maas om de zonsopgang (7.15 uur) te bekijken, het tijdstip dat volgens Marcus (16:2) drie vrouwen naar Jezus' graf togen om daar de verrassing van hun leven te krijgen. De viering vervolgen we daarna in de kerkzaal. Na de viering is er de mogelijkheid tot napraten met thee en koffie met Paasbrood.

Zondag 1 april hopen wij met elkaar een mooie Paasmorgendienst te beleven. Voorganger is drs. M.H.E. Pullen en medewerking verleent het koperkwintet Five Brass. Wij horen de blijde boodschap van het Paas-evangelie van Johannes (20: 1-18). Het  belooft een feestelijke dienst te worden.                                                                       

Voorafgaand aan de dienst is er een Paasontbijt.

Gezegend Paasfeest wensen we u toe.